Mums svarbus jūsų privatumas ir duomenų apsauga. Šiame dokumente rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir toliau tvarkome jūsų asmens duomenis, kai lankotės www.solarbank.lt (Platforma) svetainėje. Privatumo politikoje naudojami terminai turėtų būti suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti Platformos Taisyklėse.


Pagrindinė informacija

Duomenų valdytojas: UAB Solarbank, juridinio asmens kodas 305250808, adresas Santariškių g. 75-2, Vilnius 08457, Lietuva. Kontaktinis el. paštas [email protected].

Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai:

    • Paskyros sukūrimas ir administravimas;

    • Naudotojo/Kliento identifikavimas;

    • Sutarties sudarymas ir vykdymas;

    • Mokėjimų už Paslaugas administravimas;

    • Atsakymas į užklausas;

    • Siųsti savo naujienlaiškius, teikti pasiūlymus, organizuoti žaidimus (vykdyti tiesioginę rinkodarą).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad slapukų pagalba renkamų duomenų tvarkymas yra atskirai aprašytas Slapukų politikoje.

Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės: žinoti kokie duomenys apie jus yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti netikslius duomenis; reikalauti perduoti duomenis kitam valdytojui; prieštarauti duomenų tvarkymui; nesutikti su duomenų tvarkymu arba bet kada atšaukti savo sutikimą; reikalauti sunaikinti duomenis; reikalauti apriboti jų tvarkymą bei teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu [email protected].

Pagrindiniai duomenų gavėjai: Dokobit UAB, Mailgun Technologies, Inc., UAB Paysera LT, AB „Energijos paskirstymo operatorius“.

Daugiau informacijos rasite žemiau esančioje išsamioje Privatumo politikos versijoje.



PRIVATUMO POLITIKA (IŠSAMI)

Kas yra Platformoje renkamų duomenų valdytojas?

Duomenų valdytojas yra UAB Solarbank, juridinio asmens kodas 305250808, adresas Mokslininkų g. 6A, Vilnius 08457, Lietuva. Kontaktinis el. paštas [email protected], tel. +370 656 50906.

Turėdami klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo kreipkitės el. paštu [email protected].

Kodėl tvarkome duomenis? Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai?

Tvarkome tik tiek duomenų, kiek mažiausiai yra būtina konkrečiam tikslui pasiekti. 

Duomenis tvarkome šiais ir susijusiais tikslais:

    • Paskyros sukūrimas ir administravimas. Norėdami tapti mūsų Klientu ir sudaryti Sutartį, privalote užsiregistruoti ir sukurti savo Paskyrą. Tai yra būtina, nes suteikia galimybę jus tinkamai identifikuoti ir teikti būtiną informaciją. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutarties vykdymas (sutartimi šiuo atveju laikomos Platformos Taisyklės, su kuriomis jūs privalomai susipažįstate ir įsipareigojate jų laikytis kurdami savo Paskyrą). Galite naršyti mūsų svetainę anonimiškai, nepateikti savo duomenų ir nekurti Paskyros, tačiau tokiu atveju negalėsite sudaryti Sutarties, kuri su Bendrove sudaroma tik nuotoliniu būdu per Platformą. Be to Paskyra reikalinga visu Sutarties galiojimo metu, nes joje skelbiama aktuali informacija apie kai kuriuos Paslaugų įkainius, kainų indeksavimą, naujus projektus, teikiamos kasmėnesinės sąskaitos už Paslaugas, Perdavimo aktas ir kita su Sutarties vykdymu susijusi informacija. Duomenys bus saugomi tol, kol veiks Paskyra. 

    • Naudotojo/Kliento identifikavimas. Naudotojo identifikavimas vykdomas du kartus: (i) patikrinant ar registracijos metu pateiktas el, pašto adresas ir Ignitis vartotojo numeris yra galiojantys. Asmuo gali sudaryti Sutartį tik sudaręs elektros energijos vartojimo sutartį, todėl ši sąlyga yra patikrinama dar registracijos stadijoje. Asmeniui, kuris neatitinka šios sąlygos, Paskyra nebus sukurta, nes jis negalėtų tapti nutolusiu Gaminančiu vartotoju ir sudaryti Sutarties su Bendrove. Iš savo el. pašto dėžutės patvirtinus gautą nuorodą, asmuo yra identifikuojamas kaip nurodytos pašto dėžutės turėtojas ir to pakanka, kad būtų sukurta Paskyra ir asmuo taptų Platformos Naudotoju. Šios pirminės identifikacijos atveju, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra  Bendrovės teisėtas interesas – užtikrinti, kad asmuo yra sudaręs elektros energijos vartojimo sutartį ir kad nebūtų apsimestinių registracijų. Tai reiškia, kad turite teisę prieštarauti tokiam Ignitis vartotojo numerio ir el. pašto adreso tvarkymui pranešdami mums savo motyvuotą priežastį ir mes svarstysime, kuris interesas yra viršesnis; ir (ii) Naudotojui ketinant sudaryti Sutartį nuotoliniu būdu, vykdoma identifikacija per elektroninę bankininkystę arba kitu Bendrovės Platformoje nurodytu būdu. Ši identifikacija yra būtina siekiant sudaryti galiojančią Sutartį nuotoliniu būdu. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas – Bendrovės siekis valdyti riziką dėl Sutarčių sudarymo su netinkamais asmenimis. Jūs turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui pareikšdami savo motyvuotą priežastį ir mes svarstysime, kuris interesas yra viršesnis. Identifikacijai vykdyti yra pasitelkiami tretieji asmenys – Dokobit UAB, Mailgun Technologies, Inc., UAB Paysera LT, AB „Energijos paskirstymo operatorius“. Duomenys bus saugomi tol, kol veiks Paskyra.

    • Sutarties sudarymas ir vykdymas. Sutartis dėl Paslaugų teikimo sudaroma nuotoliniu būdu per Platformą. Siekiant šią Sutartį sudaryti ir būtini identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys, taip pat duomenys apie esamą elektros energijos vartojimo sutartį. Šių duomenų pateikimas yra privalomas, nes kitaip būtų neįmanoma teikti Paslaugų. Duomenų tvarkymo pagrindas yra būtinybė sudaryti ir vykdyti Sutartį. Duomenys bus saugomi 10 metų po Sutarties galiojimo pabaigos, nebent kitokį laikotarpį numatytų galiojantys teisės aktai.

    • Mokėjimų už Paslaugas administravimas. Klientas sąskaitas už Paslaugas gaus ir jas apmokės per Platformą. Dėl to Bendrovė tvarkys kiekvieno Kliento mokėjimų duomenis, įskaitant įsiskolinimus ir kitą susijusią informaciją. Mokėjimai bus vykdomi Platformoje nustatytais būdais pasitelkiant patikimas finansines įstaigas. Vykdant mokėjimus, Klientas bus nukreipiamas į atitinkamos finansų įstaigos svetainę, kur bus taikomos kitokios taisyklės ir privatumo nuostatos, todėl rekomenduojame su jomis susipažinti. Duomenų tvarkymo pagrindas – Sutarties vykdymas. Duomenys apie mokėjimus bus saugomi 5 metus, nebent kitokį laikotarpį numatytų teisės aktai arba duomenys būtų reikalingi dėl potencialaus ginčo.

    • Atsakyti į užklausas. Pasinaudojus Platformoje esančia užklausų forma, galima užduoti Bendrovei klausimus. Pateikiami duomenys bus tvarkomi tik siekiant atsakyti į užklausą. Prašome pateikti tik tiek duomenų, kurie yra būtini užklausai atsakyti. Duomenų tvarkymo pagrindas - mūsų teisėtas interesas (teikti kokybišką klientų aptarnavimą). Duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį po atsakymo į jūsų užklausą dienos, nebent juos reikia saugoti ilgiau dėl potencialaus ginčo ar pretenzijos.

    • Norėdami siųsti savo naujienlaiškius, teikti pasiūlymus, organizuoti žaidimus (vykdyti tiesioginę rinkodarą). Duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas. Turite teisę nepatirdami jokių neigiamų pasekmių nesutikti, o sutikę bet kada galite atšaukti savo sutikimą pasinaudodami kiekviename naujienlaiškyje esančia atsisakymo nuoroda. Šiuo tikslu renkami duomenys: vardas, gimimo data, lytis, demografinė informacija, adresas, kontaktai, įskaitant ir elektroninio pašto adresą, pirkimo istorija, marketingo pageidavimai, viešai prieinama socialinių tinklų informacija, lP adresas, naudojimosi, slapukų duomenys, naršymo informacija, vieta, naršymo, vietos, naršyklės bei įrenginio informacija. Jūsų duomenis saugosime iki atšauksite savo sutikimą. Duomenis šiuo tikslu perduosime duomenų tvarkytojui Mailgun Technologies, Inc.. Siekdami išvengti piktnaudžiavimo, naudojame dvigubo patvirtinimo funkciją. Jums užsisakius naujienlaiškį, pirmiausia nusiųsime el. laišką į jūsų pašto dėžutę prašydami patvirtinti, kad jums mūsų naujienlaiškiai tikrai yra aktualūs. Negavę šio patvirtinimo, negalėsime įtraukti jūsų į savo naujienlaiškių gavėjų bazę. 


Informacijos dalijimasis

Duomenų tikimas kitiems valdytojams: Jūsų informacija nesidaliname su niekuo, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant laikytis teisės aktų, pavyzdžiui, informaciją reikia perduoti priežiūros institucijoms, finansų įstaigoms, padedančioms vykdyti atsikaitymus Platformoje, elektros skirstymo operatoriui AB Ignitis.  Duomenis taip galime perduoti kitiems Saulės elektrinės Modulių visetos bendraturčiams, kai manome, kad tai būtina, dėl Saulės elektrinės valdymo ar kitų svarbių priežasčių.

Duomenų teikimas tvarkytojams: Vykdydami savo veiklą, galime pasitelkti kitas įmones, kurios mums padėtų užtikrinti IT saugumą, Platformos funkcionavimą. Jei tokie teikėjai turi prieigą prie asmens duomenų, kuriuos tvarkome mes, laikoma, kad jie veikia kaip duomenų tvarkytojai, ir duomenis tvarko vykdydami mūsų nurodymus, pvz. Dokobit UAB, Mailgun Technologies, Inc., UAB Paysera LT, AB „Energijos paskirstymo operatorius“. 


Duomenų perdavimas į ES/EEE nepriklausančias šalis

Mes neplanuojame perduoti asmens duomenų į ES/EEE nepriklausančias šalis. Tačiau, jeigu tai būtų privaloma, pasirūpinsime, kad toks perdavimas būtų vykdomas tik laikantis atitinkamų perdavimo apsaugos priemonių, pavyzdžiui:

a) jei šalis, į kurią teikiami duomenys, Europos Komisijos yra pripažinta kaip užtikrinanti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;

b) jei šalis, į kurią siunčiami duomenys, Europos Komisijos nėra pripažinta kaip užtikrinanti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą, mes taikysime atitinkamas perdavimo apsaugos priemones, pavyzdžiui, naudosime Standartines sutarčių sąlygas patvirtintas Europos Komisijos, arba kitas kompetentingų institucijų patvirtintas sutartis, o jei asmeninė informacija turės būti perduodama į JAV, įsitikinsime, kad bendrovė, kuriai bus perduodami duomenys, yra patvirtinta kaip veikianti pagal privatumo apsaugos („Privacy Shield“) susitarimo principus.


Duomenų saugumas

Mes siekiame komerciškai pagrįstomis priemonėmis apsaugoti jūsų duomenis. Esame patvirtinę vidinę saugumo politiką ir instruktavę darbuotojus, kaip laikytis taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų. Įdiegėme atitinkamas procedūras ir saugumo priemones, kuriomis siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo sunaikinimo, praradimo ar pakeitimo, neteisėto paviešinimo ir atskleidimo neįgaliotiems asmenims, taip pat kitokio tvarkymo, neatitinkančio taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų. Turime jus informuoti, kad joks internetinis ryšys nėra absoliučiai saugus, todėl duomenų nutekėjimas ar kitas incidentas gali atsitikti nepaisant visų mūsų ir jūsų taikomų saugumo priemonių. Raginame Platforma naudotis atsakingai, laikytis Platformos Taisyklių, ypač slaptažodžio reikalavimų ir neteikti mums duomenų, kurie nėra būtini.

Atkreipiame dėmesį, kad mūsų Platformoje gali būti trečiųjų šalių svetainių nuorodų (pvz., į mūsų socialinių tinklų paskyras). Kai paspaudžiate ant šių nuorodų, patenkate į kitų šalių svetaines, kur galioja jų privatumo politika, todėl rekomenduojame su jomis susipažinti atskirai.


Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

· Turite teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome, prašyti juos ištaisyti ar ištrinti.

· Taip pat turite teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ir galite apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai jie tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu.

· Turite besąlyginę teisę prieštarauti,  jūsų asmens duomenų  tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.

· Jei jūsų asmeninės informacijos tvarkymas pagrįstas jūsų sutikimu, turite teisę bet kada savo sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

· Turite teisę gauti savo asmeninę informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir įrenginių nuskaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą).

· Visada galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai). 

Šios teisės gali būti sąlyginės arba apribotos. Dėl to nėra užtikrinama, kad, pavyzdžiui, konkrečiu atveju turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ar teisę prašyti pašalinti duomenis – tai priklauso nuo konkrečių tvarkymo veiklos aplinkybių.


Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.


Slapukai


Šioje Platformoje naudojami slapukai, kurie taip pat renka tam tikrą informaciją apie Jūsų įrenginį, naršyklę ar Jūsų naršymo įpročius. Apie tai, kaip šią informaciją renkame ir naudojame, skaitykite privatumo politikoje. 

Pakeitimai

Ši Privatumo politika bus periodiškai peržiūrima. Padarius reikšmingų pakeitimų, jos aktualią versiją paskelbsime svetainėje ir paprašysime iš naujo su ja susipažinti.

Paskutinį kartą peržiūrėta: 2020 birželio 22 d.