1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios UAB „Solarbank“, juridinio asmens kodas 305250808, registruotos buveinės adresas Santariškių g. 75-2, LT-08457 Vilnius, duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre, PVM kodas LT100012855915 („Bendrovė“) Platformos „Solarbank“ naudojimosi taisyklės („Taisyklės“) nustato naudojimosi Bendrovės administruojama informacine sistema www.solarbank.lt („Platforma“) sąlygas ir tvarką bei reglamentuoja Platformos Naudotojų, Klientų ir Bendrovės tarpusavio santykius.

1.2. Kartu su Taisyklėmis Naudotojams ir Klientams yra taikoma Bendrovės privatumo politika („Privatumo politika“).

1.3. Naudotojas, prieš pradėdamas naudotis Platforma, privalo susipažinti su Taisyklėmis, Privatumo politika bei Bendrovės taikomais įkainiais. Naudotojas, užsiregistruodamas Platformoje, patvirtina, kad susipažino ir sutinka su Taisyklėmis, Privatumo politika ir įsipareigoja jų laikytis.

1.4. Toliau šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

Elektros energijos vartojimo vietareiškia Klientui nuosavybės teise priklausantį ar kitokiu teisėtu būdu valdomą bei naudojamą nekilnojamąjį turtą, kuriame Klientas savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti vartos Saulės elektrinėje pagamintą elektros energiją;
Įmokareiškia Kliento Bendrovei pagal Sutartį sumokamas pinigines lėšas;
Gaminantis vartotojasreiškia elektros energijos vartotoją, gaminantį elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams tenkinti ir turintį teisę pagamintą, bet savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams nesuvartotą elektros energiją atsiimti arba pateikti į elektros tinklus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka;
Klientasreiškia fizinį asmenį, sudariusį Sutartį su Bendrove;
Modulisreiškia geografiškai nutolusioje Saulės elektrinėje esančius nepriklausomus kilnojamuosius daiktus – saulės šviesos elektrinės modulius – saulės baterijas, sujungtas į vieningą sistemą ir generuojančias elektros energiją saulės šviesos pagalba, kaip detaliau nurodyta Sutartyje;
Naudotojasreiškia asmenį, užsiregistravusį Platformoje, tačiau dar nesudariusį Sutarties su Bendrove;
Paskyrareiškia Naudotojo arba Kliento sritį Platformoje, prie kurios jis gali prisijungti ir naudotis Platforma bei jos pagalba teikiamomis paslaugomis;
Paslaugosreiškia Sutartyje numatyta tvarka Bendrovės teikiamas paslaugas
Platformareiškia Bendrovės administruojamą internetinę informacinę sistemą, esančią adresu www.solarbank.lt
Bendrovėreiškia UAB „Solarbank“, juridinio asmens kodas 305250808, registruotos buveinės adresas Santariškių g. 75-2, LT-08457 Vilnius;
Rezervacijos mokestisreiškia Sutartyje nurodyto dydžio sumą, kurią Klientas privalo sumokėti Bendrovei Sutarties sudarymo dieną už Modulių rezervaciją ir nuo kurio sumokėjimo momento įsigalioja Sutartis;
Saulės elektrinėreiškia Bendrovės valdomą geografiškai nutolusią Kliento saulės energijos elektrinę, kurios duomenys ir techninės specifikacijos yra nurodytos Sutartyje ir Platformoje;
Skundasreiškia Bendrovei raštu pateiktą Naudotojo arba Kliento kreipimąsi, susijusį su Bendrovės vykdoma veikla;
Sutartisreiškia tarp Bendrovės ir Kliento sudarytą sutartį dėl Modulių pirkimo–pardavimo ir Paslaugų teikimo, kurią sudaro Specialiosios ir Bendrosios sąlygos, priedai, taip pat vėlesni pakeitimai ir papildymai. Sutartį Platformoje gali sudaryti tik asmuo, kuris jau yra sudaręs elektros energijos vartojimo sutartį dėl elektros energijos vartojimo Elektros energijos vartojimo vietoje;
Taisyklėsreiškia šias platformos naudojimosi taisykles.
2. REGISTRACIJA PLATFORMOJE

2.1. Norėdamas sudaryti Sutartį su Bendrove, Klientas gali tai padaryti tik nuotoliniu būdu per Platformą. Sudaryti Sutartį gali tik Platformoje registruoti asmenys, kurie  sukuria Paskyrą naudodami savo Google arba Facebook paskyros duomenis, arba  užpildo registracijos formą ir susikuria savo Paskyrą Platformoje. Kadangi Platformoje skalbiama informacija apie visus Bendrovės projektus, Paskyra kuriama kiekvienam projektui atskirai. Sukūręs savo Paskyrą, asmuo tampa Naudotoju.

2.2. Būtina Paskyros sukūrimo sąlyga yra susipažinimas ir sutikimas su šiomis Taisyklėmis, bei susipažinimas su Privatumo politika bei kitais Platformos dokumentais, jeigu tokie pateikiami.

2.3. Užsiregistruoti Platformoje ir susikurti Paskyrą turi teisę tik veiksnus fizinis asmuo, t. y. pilnametystės sulaukęs asmuo, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir kuris turi teisę sudaryti Sutartį bei naudotis kitomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis. Paskyros sukūrimas bus vertinamas, kaip asmens patvirtinimas, kad jis yra sulaukęs bent 18 metų.

2.4. Fizinis asmuo, registruodamasis Platformoje, privalo pateikti šiuos duomenis:

  (a) vardą, pavardę;

  (b) elektroninio pašto adresą;

  (c) telefono numerį;

  (d) esant poreikiui, kitą Bendrovės nurodytą informaciją ar dokumentus, pvz., operatoriaus vartotojo numerį, energijos vartojimo vietos adresą.

2.5. Užpildžius registracijos formą, į Naudotojo nurodytą elektroninį paštą yra atsiunčiama nuoroda, kurią paspaudus yra patvirtinamas elektroninio pašto adresas. Patvirtinus elektroninio pašto adresą, sukuriama Paskyra ir Naudotojas apie tai informuojamas atsiunčiant Paskyros sukūrimo žinutę.

2.6. Elektroninio pašto adresas yra laikomas Naudotojo vardu, kuris bus naudojamas kaskart jungiantis prie Platformos.

2.7. Patvirtinęs elektroninio pašto adresą ir pirmą kartą jungdamasis prie Platformos, Naudotojas sukuria slaptažodį, kuris bus naudojamas jungiantis prie Platformos. Naudotojas privalo saugoti savo slaptažodį ir neatskleisti jo tretiesiems asmenims. Naudotojas praradęs ir (ar) atskleidęs savo slaptažodį ir (ar) manantis, kad jo prisijungimo duomenimis buvo neteisėtais pasinaudota, nedelsiant apie tai raštu privalo informuoti Bendrovę.

2.8. Bendrovė savo nuožiūra nustato reikalavimus Paskyros slaptažodžiui (t.y. raidžių ir (ar) skaičių kombinacijai, slaptažodžio keitimo dažnumą). Bendrovė taip pat turi teisę saugumo ar kitais pagrindais bet kada reikalauti Naudotojo pakeisti Paskyros slaptažodį ir (ar), gavusi iš Naudotojo šių Taisyklių 7 punkte numatytą informaciją, užblokuoti prieigą prie Paskyros ar ją panaikinti.

2.9. Naudotojui sėkmingai užsiregistravus Platformoje, jam sukuriama asmeninė Paskyra, prie kurios jis gali prisijungti naudodamasis Naudotojo vardu bei slaptažodžiu.

2.10. Norėdamas sudaryti Sutartį Platformoje, Naudotojas privalo patvirtinti savo asmens tapatybę.

2.11. Naudotojo asmens tapatybė yra nustatoma šiam savo tapatybę patvirtinus per savo elektroninės bankininkystės sistemą, elektroniniu parašu ar kitu Bendrovės nurodytu būdu.

2.12. Draudžiama sukurti daugiau negu vieną asmeninę Paskyrą.

2.13. Bendrovė visas protingas pastangas, kad būtų užtikrinta jai perduotų duomenų apsauga nuo duomenų atsitiktinio, neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tačiau joks internetinis ryšys nėra visiškai saugus, todėl Naudotojai/ Klientai  privalo dalintis tik tokia informacija, kuri yra būtina norimoms Paslaugoms gauti. Jeigu Naudotojas/ Klientas turi ypatingai konfidencialios informacijos, kurios neteisėtas panaudojimas gali sukelti neigiamų pasekmių, jis privalo imtis papildomų atsargumo priemonių arba nesidalinti tokia informacija per Platformą.

2.14. Naudotojas, turintis Paskyrą ir sudaręs Sutartį su Bendrove, toliau šiose Taisyklėse vadinamas Klientu.

3. NAUDOJIMASIS PLATFORMA. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Bendrovė Platformoje teikia aktualią informaciją apie visus savo vystomus projektus, Saulės elektrinę, Paslaugas, Paslaugų įkainių indeksavimą ir kitas aktualias naujienas.

3.2. Naudotojai ir Klientai turi teisę:

        (e) neatlygintinai naudotis Platforma laikydamiesi šių Taisyklių bei kitų Platformos dokumentų;

        (f) sudaryti Sutartį naudodamiesi Platforma;

        (g) per savo Paskyrą teikti pranešimus Bendrovei ir juos gauti iš Bendrovės;

        (h) stebėti informaciją apie Saulės elektrinę.

3.3. Naudotojai ir Klientai įsipareigoja:

        (i) susipažinti su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, kitais Platformos dokumentais ir jų laikytis;

        (j) nesinaudoti Platforma neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti bei sukčiavimui;

        (k) teikti tik teisingą ir išsamią informaciją Bendrovei, kuri yra reikalinga siekiant naudotis Platforma, sudaryti Sutartį ir (arba) naudotis kitomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis;

        (l) nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti apie informacijos, kuri buvo pateikta Bendrovei, pasikeitimus;

        (m) saugoti savo Paskyros slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų neįgalioti asmenys;

        (n) Platformoje registruotis tik vieną kartą ir neturėti daugiau nei vienos asmeninės Paskyros;

        (o) neperduoti ir nekelti į Platformą jokių duomenų ar failų, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų, taip pat programinio kodo, failų ar programų, skirtų arba galinčių trukdyti ar riboti naudojimąsi Platforma, arba bet kokiu kitu būdu kenkti Platformai ir (ar) kitiems jos Naudotojams, gadinti Platformos programinę ar kitą įrangą (įskaitant programas, kurios automatiškai sektų, naudotų ir (ar) išsaugotų Platformoje prieinamą informaciją);

        (p) nenaudoti jokios programinės įrangos, kuri galėtų sutrikdyti normalų Platformos veikimą ar darytų bet kokio pobūdžio žalą Bendrovei ar kitiems Naudotojams;

        (q) pasinaudojant prieiga prie Platformos nerinkti kitų Naudotojų/Klientų asmens duomenų ar kitos informacijos;

        (r) neplatinti Platformoje pateikiamos informacijos viešai, nebent yra gautas raštiškas Bendrovės sutikimas;

        (s) nepažeisti Bendrovės bei trečiųjų asmenų teisių į jiems priklausančius intelektinės nuosavybės objektus, įskaitant Bendrovės teises į jam priklausančius prekių ženklus, Platformos programinę įrangą, autorių teises į Platformą, atskiras jos dalis bei joje pateikiamus kitus intelektinės nuosavybės objektus;

        (t) Platformoje pateikiamą informaciją naudoti tik asmeniniais tikslais ir tik tiek, kiek tai reikalinga naudojantis Platforma pagal jos paskirtį bei kitomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis;

        (u) neplatinti nuorodų į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

        (v) atliekant registraciją nenaudoti tokio elektroninio pašto adreso, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

        (w) neapsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Bendrovės darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis.

3.4. Bendrovė turi teisę:

        (x) gauti tikslią ir teisingą informaciją apie Naudotoją/Klientą, reikalingą siekiant suteikti Naudotojui/Klientui galimybę naudotis Platforma ir teikti Paslaugas;

            (xa) keisti įkainį po Sutarties sudarymo, jeigu dėl techninių kliūčių Platformoje ar dokumentuose buvo nurodyta neteisinga kaina ar kitos sąlygos;

        (y) savo nuožiūra laikinai apriboti Naudotojo/Kliento teisę naudotis Platforma ar apriboti prieigą prie Paskyros, jei Naudotojas/Klientas: 

            (i) nevykdo savo pareigų ar kitaip pažeidžia šias Taisykles ir (arba) kitus Platformos dokumentus;

            (ii) pateikia neteisingą ir (arba) klaidinančią informaciją;

        (z) jeigu Naudotojas/Klientas pažeidimų nepašalina, Bendrovė turi teisę nutraukti Naudotojo/Kliento galimybę naudotis Platforma ir (ar) panaikinti Naudotojo Paskyrą. Tokiu atveju, Sutartis su Bendrove galės būti sudaroma tik atvykus į Bendrovės buveinę;

        (aa) profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą Platformoje atitinkamam terminui;

        (bb) iš anksto įspėjusi, visiškai nutraukti Platformos veiklą.

3.5. Bendrovė įsipareigoja:

        (cc) imtis visų protingų priemonių siekiant kuo skubiau pašalinti atsiradusius techninius nesklandumus;

        (dd) suteikti užsiregistravusiems Naudotojams/Klientams, kurie tinkamai laikosi šių Taisyklių, neatlygintiną prieigą prie Platformos;

        (ee) apie šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų Platformos dokumentų, bei įkainių pakeitimą pranešti Platformoje.

4. SUTARČIŲ SUDARYMAS

4.1. Naudotojas, sėkmingai užsiregistravęs Platformoje, turi teisę sudaryti Sutartį per Platformą.

4.2. Sutartis Platformoje yra sudaroma nuotoliniu būdu.

4.3. Sutartį sudaryti gali tik asmuo, kuris:

        (ff) pats arba jo sutuoktinis yra sudaręs elektros energijos vartojimo sutartį dėl elektros energijos vartojimo Elektros energijos vartojimo vietoje; ir

        (gg) taps arba gali tapti gaminančiu vartotoju, kaip tai apibrėžta teisės aktų nustatyta tvarka;

        (hh) elektros energijos vartojimo vietoje asmuo neturi kitų su elektros tinklu teisės aktų nustatyta tvarka susietų įrenginių, kurie naudodami saulės energiją, gamina elektros energiją.

4.4. Naudotojas, užsiregistravęs Platformoje konkrečiame projekte, gali pasirinkti, kiek Modulių jis ketina įsigyti ir sudaryti atitinkamą Sutartį.

4.5. Naudotojas yra pats atsakingas už ekonominių naudų, įsigyjant Modulį, apskaičiavimą. Bet kokios viešai prieinamos priemonės (skaičiuoklės), įskaitant esančias Platformoje, yra preliminarios ir paremtos prielaidomis, kurios nebūtinai pasitvirtins.

4.6. Sudarydamas Sutartį, Klientas rezervuoja ketinamą įsigyti Modulį, nuosavybės teisė į kurį Klientui bus perleista Sutartyje numatyta tvarka perdavimo aktu, kuris patvirtina pagrindinės sutarties sudarymą.

4.7. Sutarties sudarymo metu Klientas privalo sumokėti Rezervacijos mokestį. Rezervacijos mokestis yra įskaitomas į Modulio pirkimo kainą.

4.8. Rezervacijos mokestis nėra grąžinamas, jei Klientas savo valia nutraukia Sutartį pasibaigus nuotolinės sutarties atsisakymo laikotarpiui, t.y. vėliau negu 14 dienų, nuo jos Sutarties sudarymo dienos. 

4.9. Rezervacijos mokestis yra grąžinamas, jeigu Bendrovė savo nuožiūra nusprendžia Saulės jėgainės nebevystyti.

4.10. Norėdamas sudaryti Sutartį, Naudotojas turi prisijungti prie Platformos, pasinaudodamas savo elektroninės bankininkystės paskyra, patvirtinti savo asmens tapatybę ir elektroniniu parašu  ar kitais Platformoje leistinais tapatybės identifikavimo ir pasirašymo teisę suteikiančiais metodais pasirašyti Sutartį. Bendrovei  patvirtinus, laikoma, kad Sutartis yra sudaryta.

4.11. Sudarius Sutartį, Platforma sugeneruoja PDF formato dokumentą, persiunčia jį į Kliento Paskyroje  nurodytą elektroninio pašto adresą bei į asmeninę jo Paskyrą. Toks dokumentas yra prilyginamas rašytinei Sutarties formai ir yra leistina įrodinėjimo priemonė prieš trečiuosius asmenis. Rekomenduojame gautą Sutartį atsispausdinti. Sutarties persiuntimas į Kliento Paskyrą bus laikomas tinkamu nuotolinės sutarties sudarymo patvirtinimu patvarioje laikmenoje.

4.12. Klientas turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo momento pranešdamas apie tai Bendrovės nurodytais kontaktiniais duomenimis.

5. TEISIŲ IR PAREIGŲ PAGAL SUTARTĮ PERLEIDIMAS NAUJAM ĮGIJĖJUI

5.1. Pagal Sutartį įgytas teises ir pareigas Klientas turi teisę perleisti naujam įgijėjui Platformos pagalba, su sąlyga, kad turi Bendrovės sutikimą.

5.2. Naujasis įgijėjas privalo užsiregistruoti Platformoje kaip Naudotojas ir patvirtinti savo asmens tapatybę pasinaudodamas elektroninės bankininkystės sistema, elektroniniu parašu ar kitu Bendrovės nurodytu būdu.

5.3. Klientas, ketinantis perleisti Sutarties pagrindu turimas teises ir pareigas, apie tai iš anksto informuoja Bendrovę ir nurodo naujo įgijėjo rekvizitus.

5.4. Bendrovė, gavusi naujojo įgijėjo rekvizitus, per 5 dienas parengia ir Platformoje pateikia teisių ir pareigų perleidimo sutartį, kurią naujasis įgijėjas ir Klientas pasirašo elektroniniu parašu ar kitais Platformoje leistinais tapatybės identifikavimo ir pasirašymo teisę suteikiančiais metodais. Šią sutartį PDF formatu Platforma išsiunčia abiem šalims Platformoje nurodytais elektroninio pašto adresais.

5.5. Įsigijęs Modulį, naujasis įgijėjas privalo nedelsiant užsiregistruoti kaip Gaminantis vartotojas ir priskirti Modulį prie savo Elektros energijos vartojimo vietos.

5.6. Už naujojo įgijėjo paskyrimą mokamas nustatyto dydžio įkainis, kurio aktualus dydis skelbiamas Platformoje.

6. BENDROVĖS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

6.1. Bendrovė neatsako už:

        (ii) Neteisingus ir/ar neišsamius duomenis pateiktus naudojantis Platforma;

        (jj) trečiųjų asmenų veiksmus ir (ar) neveikimą, dėl kurių kaltės sutriktų naudojimasis Platforma ir (ar) Bendrovės Paslaugomis ir Naudotojai/Klientai dėl to patirtų nuostolių;

        (kk) Platformoje pateiktų prognozių tikrumą ir tikslumą;

        (ll) Naudotojų/Klientų nuostolius, jei jie atsirado dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų, įskaitant atsakingų institucijų rekomendacijas, gaires ar pozicijas;

        (mm) Naudotojų/Klientų patirtus nuostolius, jei jie atsirado dėl ryšio perdavimo, elektroninių duomenų perdavimo ar mokėjimo sistemų sutrikimo.

6.2. Bendrovės atsakomybė kyla tik dėl žalos, kuri atsirado dėl Bendrovės tyčios ar didelio neatsargumo, ir kurią buvo galima protingai numatyti. Bet kuriuo atveju Bendrovė atsako tik už patirtus tiesioginius nuostolius, kurių faktą bei dydį privalo įrodyti Naudotojas/ Klientas.

7. TEISINIŲ SANTYKIŲ NUTRAUKIMAS

7.1. Bendrovė turi teisę vienašališkai, įspėjusi Naudotoją/ Klientą jo Paskyroje nurodytais kontaktiniai duomenimis ir ne mažiau kaip prieš 14 dienų, sustabdyti Paskyros veikimą ir/arba ją panaikinti bei nutraukti Sutartį su Naudotoju/ Klientu  šiais atvejais:

        (nn) Naudotojas/ Klientas nevykdo pareigų, numatytų Sutartyje, šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ar kituose Platformos dokumentuose;

        (oo) Naudotojas/ Klientas pateikė neteisingą, klaidingą, melagingą ir (ar) nepilną informaciją ir (ar) dokumentus;

        (pp) Bendrovė gauna nurodymą iš atsakingų institucijų sustabdyti dalykinius santykius su Naudotoju/ Klientu;

        (qq) Naudotojas/ Klientas, naudodamasis Platforma, pažeidžia arba galimai pažeidžia taikomus teisės aktus.

7.2. Naudotojas/ Klientas privalo turėti Paskyrą Sutarties galiojimo metu, nebent Šalys susitartų kitaip. Naudotojas/ Klientas gali bet kada nutraukti Sutartį su Bendrove pagal Sutartyje numatytas sąlygas. Nutraukus Sutartį, Naudotojo/ Kliento Paskyra bus panaikinta arba užblokuota tik esant visoms šioms sąlygoms:

        (rr) Nėra galiojančių Sutarčių;

        (ss) Naudotojas/ Klientas neturi jokių nevykdytų finansinių įsipareigojimų Bendrovei.

7.3. Apie ketinimą nutraukti teisinius santykius šalis viena kitą informuoja raštu per Platformą Sutartyje numatyta tvarka.

8. KOMUNIKACIJA

8.1. Komunikacija tarp Bendrovės ir Naudotojų/ Klientų vyksta per Platformą, o išskirtiniais skubiais atvejais, komunikacija gali būti vykdoma pasinaudojus turimais kontaktiniais duomenimis. 

8.2. Jei Naudotojai/Klientai pageidauja pranešimus gauti kitu būdu, Bendrovė susisiekia su Naudotojais/Klientais jų pateiktais kontaktiniais duomenimis. Jeigu Naudotojas/Klientas nepraneša Bendrovei apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą arba jų neatnaujina savo Paskyroje, pranešimo pateikimas Naudotojui/Klientui paskutiniais jo nurodytais kontaktiniais duomenimis yra laikomas tinkamai pateiktu.

8.3. Pranešimas, pateiktas per Platformą ar elektroniniu paštu, laikomas gautu kitą darbo dieną po jo išsiuntimo.

9. SKUNDŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

9.1. Jeigu Naudotojas/Klientas yra nepatenkintas Bendrovės teikiamomis Platformos administravimo paslaugomis, jis gali raštu kreiptis į Bendrovę ir Bendrovė, atsižvelgdama į nusiskundimo pobūdį, gali pasiūlyti Naudotojui/Klientui problemos sprendimo būdą, siekiant situaciją išspręsti šalių susitarimu.

9.2. Jei Naudotojas ar Klientas mano, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, jis turi teisę Bendrovei pateikti Skundą.

9.3. Skundą pateikti gali ir Naudotojo/ Kliento atstovas. Tokiu atveju atstovas privalo pateikti įgaliojimą ar kitokį dokumentą, patvirtinantį atstovo įgalinimus.

9.4. Skundas gali būti pateikiamas:

        (tt) per Platformą;

        (uu) elektroniniu paštu, siunčiant adresu: [email protected];

        (vv) registruotu paštu, siunčiant adresu: Vilnius, Mokslininkų g. 6A.

9.5. Bendrovė turi teisę susisiekti su Naudotoju/ Klientu, pateikusiu Skundą dėl papildomos informacijos suteikimo, jei jos nepakanka siekiant tinkamai įvertinti visas aplinkybes.

9.6. Atsakymas į Skundą yra pateikiamas per 30 kalendorinių dienų nuo Skundo priėmimo dienos.

9.7. Bendrovei neatsakius į Naudotojo/Kliento skundą, arba tais atvejais, kai atsakymas netenkina,  Naudotojas/ Klientas taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, jeigu mano, jo, kaip vartotojo teisės galėjo būti pažeistos.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, Privatumo politiką ir kitus Platformoje pateikiamus dokumentus apie tai pranešdama Platformoje prieš 10 (dešimt) dienų.

10.2. Visi ginčai tarp Naudotojo/ Kliento ir Bendrovės sprendžiami derybų būdu. Skundai nagrinėjami šių Taisyklių 9 dalyje numatyta tvarka. Nepasiekus sutarimo, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme.

10.3. Šios Taisyklės bei santykiai tarp Naudotojų/Klientų ir Bendrovės yra reguliuojami ir aiškinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.4. Platformą sukūrė, palaiko ir plėtoja Bendrovė. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Platformą (kaip programinės įrangos sprendimą), jos turinį (įskaitant jų atskiras dalis) priklauso Bendrovei ir saugoma intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Klientas/Naudotojas jokiu būdu ir aplinkybėmis neįgyja intelektinės nuosavybės teisių į Platformą ir/ar jos turinį. Jokia Platformoje pateikiama tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio medžiaga (jos dalis) negali būti kopijuojama, atgaminama, modifikuojama, platinama, padaroma viešai prieinama kompiuterių tinklais, kitu būdu viešai skelbiama ir (arba) naudojama bet kokiu kitu būdu be išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo.

10.5. Bendrovės veiklą prižiūrinti institucija: LR Energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius. Tel. (8 5) 203 4696.

10.6. Bendrovės kontaktiniai duomenys: tel. +370 656 50906 ir el. paštas [email protected].


Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2020 m. birželio 22 d.